Destek Hattı - 0212 501 17 87
ÇALIŞAN VE ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU

 

Türkiye’de kurulu, Genel Merkezi Terazidere Mah. Samyeli Sk. No:8/1-2-3-4-5 Bayrampaşa/İstanbul adresinde bulunan, 47004055000016 mersis no’ lu, Bayrampaşa Vergi Dairesi, 470040550 no’ lu vergi mükellefi ALAETTİN AKSESUAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET” olarak anılacaktır) veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, şirketimizin kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

KVKK ile ilgili mevzuat kapsamında ŞİRKET’in meşru amaçları ile hukuki sebepler kapsamında şirketin çalışan ve çalışan adaylarına ilişkin olarak aşağıda bulunan verileriniz işlenmektedir. Tarafınıza ait kişisel veriler, öncelikli olarak iş başvurunuz sırasında sağlamış olduğunuz kimlik, eğitim ve iletişim verileridir. İşe kabul edilmenizle birlikte;

 

 

 

 

Kimlik Verileri

Adı, Soyadı, Aile Sıra No, Doğum Tarihi, Doğduğu Ülke, Doğduğu Şehir, Cinsiyet, Medeni Durumu, Milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, varsa önceki soyadı), Nüfus Cüzdanı-Kimlik Kartı Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Kayıt No, Nüfus Cüzdanı Veriliş Nedeni, Nüfus Cüzdanı Veriliş Tarihi, Nüfus Cüzdanının Verildiği Yer, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, İmza

Eğitim Verileri

Özgeçmiş, Alınan Eğitimler, Seminerler, Kurslar, Mezuniyete Dair Diploma Örneği, Diploma Notu, Diploma Numarası, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Beceriler

Finansal ve Mali Veriler

Bordro, SGK Hizmet Dökümü, Banka Bilgisi, Banka Hesap ve IBAN No Bilgisi, AGİ Bilgisi, Özel Sağlık Sigortası, İcra Takipleri Dosya ve Hesap Durumu Bilgileri, Ücret, Ücret Ekleri ve Kesintileri (Prim, Ek Ödeme, Sosyal Yardımlar, Resmi Kesintiler Vs.)

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Adli Sicil Kaydı, Dini, Sağlık Raporu, Sağlık Bilgileri, Engellilik Bilgileri, Hükümlülük Bilgileri, Kan Grubu, Parmak İzi, İşyeri Hekimliği Tarafından İmzalatılan Periyodik Muayene Formları, Gebelik Durumu, Akciğer Grafisi, İşitme Testi, Göz Testi, Sağlık ve Doğum İzni Bilgileri

 

Görsel ve İşitsel Veriler

Kamera kayıtları ve fotoğraflar

Aile ve Yakınlarına İlişkin Veriler

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numaraları, Eşinin ve Çocuklarının Doğum Tarihleri, Evlilik Cüzdanı Bilgileri, Yakınlarının Telefon Numaraları,

Çalışmaya İlişkin Veriler

İşe Başlama-İşten Ayrılma Tarihi, İşe Giriş Çıkış Kayıtları, İşten Ayrılma Sebebi, İzin Bilgisi, Önceki Çalışma Süresi Bilgileri, Mesleki Deneyim ve Tecrübe Bilgisi, Mezun Olduğu Bölüm, Mezuniyet Tarihi,

İletişim Verileri

Adres, Cep Telefonu Numarası, Ev Telefonu Numarası, Şahsi E-posta Adresi, Şirket E-posta Adresi, Yerleşim Yeri Belgesi,

Diğer Veriler

Askerlik Bilgisi, Araç Plakası, Ehliyet Sureti, Şirket Aracı Lokasyonu, İcra Dosya Bilgileri, Dava Dosya Bilgileri, Haciz-Nafaka Bilgileri, Ayakkabı Numarası, Giyecek Bedeni, Adli/İdari Makamlarla Yapılan Yazışmalar, Şirket Aracı Trafik Ceza Tutanağı, İhtarname, İbraname, İnternet Erişim, Giriş-Çıkış Log Kayıtları

 

Yukarıda saydığımız verileriniz işlenebilecektir.

 

Özel nitelikli veri kategorisinde bulunan Adli Sicil Kaydı, Dini, Sağlık Raporu, Sağlık Bilgileri, Engellilik Bilgileri, Hükümlülük Bilgileri, Kan Grubu, Parmak İzi, İşyeri Hekimliği Tarafından İmzalatılan Periyodik Muayene Formları, Gebelik Durumu, Akciğer Grafisi, İşitme Testi, Göz Testi, Sağlık ve Doğum İzni Bilgileri, Biyometrik Verileriniz ise ayrıca açık rızanız bulunması halinde işlenecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirketimizde işlenen yukarıda belirtilen kategoride yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

 • Fabrikada ve mağazalarımızda işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; Mağazalarımız ortak alanlarında oluşabilecek olumsuzluklar ile güvenlik ihlallerini giderebilmek için kamera kayıtlarının tutulabilmesi,

 • Mal/ Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Ücret Politikasının Yürütülmesi,

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Talep/Şikayetlerin Takibi,

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yönetilmesi,

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

 • Hukuki İşlem Güvenliğinin Sağlanması,

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaat Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • İç Denetim/ Soruşturma/ İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla toplanmaktadır.

 

Ayrıca referans yoluyla iş ve staj başvurularının alınması, uygun aday değerlendirmesi, iş ve stajyerlik sözleşmesinin kurulması ve ifası, yan hakların sağlanması, İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özlük dosyalarının oluşturulması, maaşların ödenmesi, çalışanlar adına özel sağlık sigortası sözleşmesinin kurulabilmesi ve şirket faaliyetlerinin ifası için gerekli olabilecek diğer amaçlarla işlenmektedir.

 

Aynı zamanda sağlık bilgileriniz, işyeri hekimi tarafından toplanarak sır saklama yükümlülüğü altında olan bu kişilerce işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz anonimleştirilerek şirket içi raporlama ve istatistik çalışmalar kapsamında işlenebilmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verilerinizi,

a) Fabrikada ve mağazalarımızda güvenlik kamerası, iş sözleşmesi, kanunlarda açıkça öngörülen nedenler, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge, dava – icra dosyaları, ve tebligatlar ve bilgiler kapsamında ve aracılığıyla topluyoruz.

 

b) İşveren olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmek ya da bir iş sözleşmesinin kurulması, ifası amacıyla referans olan kişiler aracılığıyla ya da doğrudan kişinin kendisi tarafından teslim yoluyla belirtilen hukuki sebeplere dayanarak sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenen kişisel veriler iş sözleşmesi veya stajyerlik sözleşmesi süresince güncellenerek işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

 

- Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Vergi Dairesi Başkanlıklarına, bankalar, SGK, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, tedarikçiler, adli makamlar, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler gibi kamu kurumlarına aktarılmaktadır. 

 

- Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, ŞİRKET avukatlarımız ve adli makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile bordroların hazırlanması, işe giriş ve çıkışların yapılması, sigorta şirketi ile çalışanlar veya stajyerler adına sağlık sigortası kurulabilmesine yönelik iletişim bilgilerinin verilmesi ve primlerin ödenmesi, aylık SGK bildirgelerinin yapılması; banka ile maaşların ödenmesi amacıyla ayrıca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla SGK ile bulut hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla ise bahse konu hizmetlerin alındığı işbirliği ortaklarımız ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

 

İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere;

 

- Danışmanlar, muhasebe ve mali müşavirlik, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, hukuk müşavirliği ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, tasarım sektörü kapsamında destek hizmeti alınan firmalar, sözleşme kapsamında ambar şirketleri, kargo gönderim şirketleri, bilgisayar altyapı hizmetleri vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZ SAKLAMA SÜRESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemişse aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 

7. İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİPLERİNİN) HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 

Yukarıda yer alan adresimize yazılı ve ıslak imzalı dilekçeyi posta ile,

kisiselveri@alaettin.com adresine göndereceğiniz e-posta ile,

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış dilekçe ile,

 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi, kişisel haklarınızın ihlalinin önlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, telefonla teyit, kimliği ispat edici belge talebi gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Müşteri Hizmetleri
0212 501 17 87