Destek Hattı - 0212 501 17 87
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEDARİKÇİ/ TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

TEDARİKÇİ/ TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSU

 

Türkiye’de kurulu, Genel Merkezi Terazidere Mah. Samyeli Sk. No:8/1-2-3-4-5 Bayrampaşa/İstanbul adresinde bulunan, 47004055000016 mersis no’ lu, Bayrampaşa Vergi Dairesi, 470040550 no’ lu vergi mükellefi ALAETTİN AKSESUAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET” olarak anılacaktır); veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin; şirketimizin kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

KVKK ile ilgili mevzuat kapsamında ŞİRKET’in meşru amaçları ile hukuki sebepler ve sözleşmelerin kurulması kapsamında tedarikçi, tedarikçi çalışanları ve tedarikçi yetkililerine ilişkin olarak;

 

Kimlik Verileri

Ad-Soyad, Şahıslar İçin T.C. Kimlik Numarası, Şahıs Şirketleri İçin Vergi Dairesi ve Numarası, Tüzel Kişilikler, Yetkilileri ve Temsilcileri İçin T.C. Kimlik No, İmza Sirküleri, MERSİS No, İmza

İletişim Verileri

Adres, İş Telefonu, Cep Telefonu, E-posta Adresi

Finansal Veriler

Banka ve Hesap Bilgileri, Fatura Bilgileri,

Görsel ve İşitsel Veriler

Kamera kayıtları

 

Yukarıda saydığımız verileriniz veri işlemeye konu olabilmektedir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Şirketimizde işlenen yukarıda belirtilen kategoride yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

 • Fabrikada ve mağazalarımızda işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; Mağazalarımız ortak alanlarında oluşabilecek olumsuzluklar ile güvenlik ihlallerini giderebilmek için kamera kayıtlarının tutulabilmesi,

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

 • İş Sağlığı/ Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • İç Denetim/ Soruşturma/ İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 

 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verilerinizi,

a) Fabrikada ve mağazalarımızda güvenlik kamerası, şirketimizin hizmet aldığı, hizmet verdiği, iş ortaklığı halinde olduğu üçüncü kişiler, e-posta gibi elektronik ortamda veya fiziksel olarak tarafınızca kaydedilen/gönderilen bilgiler kapsamında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

b) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

 

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını bildiririz.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç, e, f bentleri ile ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

 

- Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla, mevzuatlardan veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Vergi Usul Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Vergi Dairesi Başkanlıklarına, bankalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, adli makamlar, talep halinde mevzuat çerçevesinde belediyeler gibi kamu kurumlarına aktarılmaktadır. 

 

- Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, ŞİRKET avukatlarımız ve adli makamlar ile paylaşılabilecektir.

 

İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere;

 

- Danışmanlar, muhasebe ve mali müşavirlik, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, hukuk müşavirliği ve denetimciler dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, tasarım sektörü kapsamında destek hizmeti alınan firmalar ve bağlı olduğu risk grubundaki şirketler, sözleşme kapsamında ambar şirketleri, kargo gönderim şirketleri, bilgisayar altyapı hizmetleri vb. anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZ SAKLAMA SÜRESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

 

7. İLGİLİ KİŞİ (VERİ SAHİPLERİNİN) HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.

Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 

 • Yukarıda yer alan adresimize yazılı ve ıslak imzalı dilekçeyi posta ile,

 • kisiselveri@alaettin.com adresine göndereceğiniz e-posta ile,

 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış dilekçe ile,

 

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi, kişisel haklarınızın ihlalinin önlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, telefonla teyit, kimliği ispat edici belge talebi gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Müşteri Hizmetleri
0212 501 17 87